Organisatie

Organisatiestructuur

‘Stichting Cultureel Centrum De Bolderik’ bestaat uit verschillende lagen. Er is een stichtingsraad, die bestaat uit een aantal niet-commerciële gebruikers van de faciliteiten van het dorpshuis. De stichtingsraad komt één keer per jaar bijeen en benoemt de leden van het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van de visie van de stichting, vergadert meerdere keren per jaar en heeft nauw overleg met de beheerders. Zij houden zich bezig met de bestuurlijke zaken. De stichting verhuurt de ruimtes van De Bolderik aan de huurders die een meerjarencontract hebben afgesloten voor het gebruik van een van de zalen. De beheerders dragen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis. Zij hebben contact met de incidentele huurders en vertegenwoordigen de stichting met betrekking tot de operationele zaken.

Leden van het Bestuur

Wouter Wissink

Voorzitter

Kees van de Water

Penningmeester

Leendert Hak

Bestuurslid

Saskia Ruiter

Bestuurslid

Stef Kampinga

Bestuurslid

Visie Bestuur

Het dorp Sleeuwijk is in het gelukkig bezit van een ‘dorpshuis’; De Bolderik. Als bestuur staan wij achter de stelling Dorpshuizen hebben voor nu en in de toekomst waarde voor een dorp en dat lichten we graag toe aan de hand van drie vragen:

1

Waarom een dorpshuis?

Men zou kunnen zeggen dat een dorpshuis de functie heeft van Facebook, maar dan met ‘echt’ contact: Facebook in real-life! Het bieden van een omgeving voor het leggen en onderhouden van contacten is een belangrijke functie van een dorpshuis. Die contacten zouden kunnen leiden tot het organiseren van activiteiten.

2

Hoe realiseer je een levendig dorpshuis?

Door de gebruikers van De Bolderik een fysieke ruimte tegen een aantrekkelijke vergoeding ter beschikking te stellen. Een fysieke ruimte in een aantrekkelijk, hedendaags gebouw, met alle moderne faciliteiten.

3

Wat valt er te doen in een dorpshuis?

De activiteiten zijn heel divers, van een ontmoeting, tot een gezellig samen komen aan de bar, maar ook het organiseren van festiviteiten en bijeenkomsten van culturele, maatschappelijke of sociale aard.

Beheerders

Jan & Wilma Abbring

Net als andere organisaties worden ook kerken, scholen, sportverenigingen en gemeenschapshuizen geconfronteerd met veranderingen die een nieuwe tijd met zich mee brengt. Zij zijn immers de spiegel van een veranderende samenleving. De veranderende samenleving vraagt om andere en nieuwe combinaties van voorzieningen. Voorzieningen die onder druk staan, maar tegelijkertijd van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de leefbaarheid en sociale samenhang. Er dient inzicht te zijn in de behoeften en wensen van de inwoners om de rol van het dorpshuis te versterken dan wel een nieuw karakter te geven.


Daarom wordt uitgegaan van een 2-tal basisvragen :

Wat vinden we als gemeenschap belangrijk? (verandering in behoeften, bevolkingssamenstelling, leefstijl, tijdsbesteding)

Hoe komen we daar? (middelen om te komen tot leefbaarheid in keren/wijken/dorp)

Deze vragen willen we graag samen met u beantwoorden. Daarom nodigen wij onze bezoekers van harte uit om samen met ons hierover van gedachten te wisselen. Mocht u zitting willen nemen in deze klankbordgroep, neemt u dan contact op met een van ons.

Neem contact op